Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Buletinul informativ (Legea 544/2001) 2022

INSTITUTIA PRIMARULUI COMUNEI FRUMUSANI

Str. Principala nr.81, Sat Frumusani, Comuna Frumusani

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon / Fax : 0242.516.012

Nr.167/12.01.2021

BULETIN INFORMATIV

publicat in conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces  la informațiile de interes public

Asigurarea accesului la informațiile de interes public conform Legii 544/2001 se face din oficiu sau la cerere prin intermediul Secretariatului situat in incinta Primăriei comunei Frumușani, telefon 0242.516.012, la adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau la adresa Primăriei Frumușani, str. Principala nr.81.

Conform Art.5, alin.(1) şi (2) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, autoritățile si instituțiile publice au obligația să publice și să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde următoarele informații de interes public:

a) actele normative care reglementează organizarea si funcționarea autorității sau instituției publice;

b) structura organizatorica, atribuțiile departamentelor, programul de audiente al autorității sau instituției publice, programul de funcționare

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice si ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice:

d) coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet:

e) sursele financiare, bugetul si bilanțul contabil;

f) programele si strategiile proprii;

g) lista cuprinzând documentele de interes public;

h) lista cuprinzând categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;

i) modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice in situația in care persoana se considera vătămată in privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

a)ACTELE NORMATIVE – care reglementează organizarea si funcționarea Primăriei comunei  Frumușani :

https://www.primaria-frumusani.ro/primariafrumusani/index.php/despre-noi/legislatie

– O.U.G. nr.57/2019 – privind Codul Administrativ;

– Legea nr. 52/2003 – privind transparenta decizionala in administrația publica;

– Legea nr. 544/2001 – privind liberul acces la informațiile de interes public;

– Legea 53/2003 – Codul Muncii cu modificările ulterioare;

– HCL nr.70 din 28.11.2019  – privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Frumușani http://www.primaria-frumusani.ro/primariafrumusani/index.php/despre-noi/organizare/regulament-de-organizare-si-functionare

– Dispoziția nr. 282 emisa la data de  15.07.2021 privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară-http://www.primaria-frumusani.ro/primariafrumusani/index.php/despre-noi/organizare/regulament-de-organizare-si-functionare

            -  HCL nr.34 din 05.08.2021  – privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționarea Consiliului Local al comunei Frumușani, județul Călărași http://www.primaria-frumusani.ro/primariafrumusani/index.php/despre-noi/organizare/regulament-de-organizare-si-functionare

b) STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, ATRIBUTII, PROGRAMUL DE FUNCTIONARE, PROGRAMUL DE AUDIENTE

Organigrama instituției

– aprobată prin HCL nr.58/25.11.2021;

Structura organizatorică si atribuțiile aparatului de specialitate al Primarului – disponibile pe pagina instituției: 

http://www.primaria-frumusani.ro/primariafrumusani/index.php/despre-noi/organizare/organigrama

Programul de funcționare:

Luni – Marți – Miercuri - Joi, între orele: 08.30 – 16.30

Vineri, între orele: 08.30 – 14.30

Program de furnizare a informațiilor de interes public – Relații cu publicul:

Luni – Joi, între orele: 08.00 – 16.00

Vineri, între orele: 08.00 – 14.00

Procedura de obținere a informațiilor de interes public este postată pe site-ul instituției la rubrica Informații de interes public

- Program de audiente:

Primar – Dl. BĂLAN FLORICĂ  –marți , între orele 10:00 – 12,00

Viceprimar – ________________ – joi, între orele 10,00 – 12:00

Secretar General – Dl. BONCIU-ZANFIRACHI MARIUS– vineri, între orele 10,00-12,00.

Înscrierile in audienta se vor face in fiecare zi, intre orele 08,30 - 10,30, astfel:

- telefonic, la nr. 0242.527.021;

- personal;

- prin cerere scrisa depusa la Registratura .

Procedura de înscriere în audiențe este postată pe site-ul instituției la rubrica Program de audiențe

c) NUMELE SI PRENUMELE PERSOANELOR DIN CONDUCEREA PRIMARIEI COMUNEI FRUMUSANI  SI ALE FUNCTIONARULUI  RESPONSABIL CU DIFUZAREA INFORMATIILOR DE INTERES PUBLIC

Conducerea Primăriei comunei FRUMUȘANI:

Dl. BĂLAN FLORICĂ –Primar al Comunei Frumușani

Dl. BONCIU-ZANFIRACHI MARIUS Secretarul General al comunei FRUMUȘANI;

Persoana responsabila cu difuzarea informațiilor de interes public:

Dl. BONCIU-ZANFIRACHI MARIUS

d) COORDONATE DE CONTACT

Denumire: Primăria comunei Frumușani

Sediul: COMUNA FRUMUȘANI, STR. PRINCIPALA , NR. 81

Telefon/Fax : 0242.516.012

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Site : http://www.primaria-frumusani.ro

e) SURSELE FINANCIARE, BUGETUL SI BILANTUL CONTABIL

Bugetul propriu al comunei Frumușani și situațiile financiare centralizate ale  comunei  trimestriale şi anuale sunt publicate pe site-ul instituției la următoarele adrese:

- Bugetul local : 

     https://www.primaria-frumusani.ro/primariafrumusani/index.php/informatii-interes-public/buget-din-toate-sursele-de-venit/buget-pe-surse-financiare-incepand-cu-anul-2015

Referitor la sursele financiare ale comunei Frumușani atât ca previziune cât şi încasările efective sunt detaliate pe categorii de surse, în bugetele componente ale bugetului propriu al comunei Frumușani și în Conturile de execuție a bugetului din Situațiile financiare centralizate, publicate pe site-ul Primăriei comunei Frumușani.

f) PROGRAME SI STRATEGII PROPRII :

– se pot consulta la sediul institutiei şi pe site: https://www.primaria-frumusani.ro/primariafrumusani/index.php/despre-noi/proiecte

g) LISTA CUPRINZÂND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC

https://www.primaria-frumusani.ro/primariafrumusani/index.php/transparenta-decizionala/lista-cu-documentele-de-interes-public-si-lista-cu-documentele-produsegestionate-de-institutie

i) MODALITATILE DE CONTESTARE A DECIZIEI AUTORITATII SAU A INSTITUTIEI PUBLICE ÎN SITUATIA IN CARE PERSOANA SE CONSIDERA VATAMATA IN PRIVINTA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC SOLICITATE

În conformitate cu prevederile art.22 din Legea 544/2001 şi ale art.36 din HG nr.123/2002, persoana care se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute de legea privind liberul acces la informațiile de interes public, poate face plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorității ori al instituției publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7 din Legea nr.544/2001

Întocmit,

SECRETAR GENERAL

BONCIU-ZANFIRACHI MARIUS

 

 

@2024

Meniu